Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden (“de Voorwaarden”) toepasselijk op de levering van goederen en diensten door SPIKES N.V., gevestigd te Mechelsesteenweg 64,  2018 Antwerpen,  jegens haar Klanten (“de Klant”).

Toepassing

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Spikes, behoudens meer specifieke afspraken tussen Spikes en de Klant die hiervan afwijken of hiermee onverenigbaar zijn. De Klant aanvaardt dat deze Voorwaarden zijn algemene (aankoop)-voorwaarden zullen primeren.

Garantie

2.1. Spikes garandeert dat de leveringen van goederen en diensten op een professionele wijze worden uitgevoerd en dat zij de normale zorgzaamheid aan de dag zal leggen om de diensten uit te voeren in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. Spikes zal geleverde zaken of diensten die niet in overeenstemming zijn met deze garantie, en die binnen de 30 kalenderdagen na het tijdstip van aanvaarding of, bij gebreke daarvan, binnen de 30 kalenderdagen na de uitvoering van de levering van goederen en/of diensten, door de Klant schriftelijk en duidelijk ter kennis worden gebracht, corrigeren, tenzij anders gespecificeerd in bijzondere afspraken. Klachten met betrekking tot een eenvoudig waarneembaar gebrek of niet-conformiteit van een geleverde zaak of dienst dienen binnen de 8 kalenderdagen na de levering van de zaak of de dienst schriftelijk te worden overgemaakt.  De waarborg voor hardware door Spikes zelf vervaardigd is beperkt tot vervanging of herstelling tijdens de overeengekomen waarborgperiode.

Voor goederen of diensten die door Spikes bij een Leverancier betrokken worden en aan de Klant geleverd worden, zijn de garanties en verantwoordelijkheden toepasselijk die door de Leverancier  worden bepaald. Spikes geeft hiervoor geen andere garanties.

2.2. Spikes geeft geen garantie, en is niet verantwoordelijk, in geval van overmacht, waaronder niet-limitatief begrepen is: overheidsbeslissingen, telecommunicatiestoornissen, stakingen en ongebruikelijke verkeersproblemen.

Uitvoeringstermijnen

3.1. Alle tijdschema’s en termijnen welke in de door Spikes opgestelde documenten worden weergegeven, zijn opgesteld in het kader van de veronderstellingen (assumpties) die Spikes in aanmerking neemt voor de relevante dienstverlening. De uitvoering is afhankelijk van een aantal onzekere factoren, en deze termijnen vormen bijgevolg een indicatieve benadering. Eventuele overschrijding van de indicaties geeft geen aanleiding tot schadevergoeding, noch beëindiging van de contractuele relatie. Indien de Klant een bestelling annuleert vooraleer Spikes op enigerlei manier de uitvoering ervan heeft aangevat, zal de Klant een schadevergoeding van 20% verschuldigd zijn.

Vergoeding

4.1. BTW en andere belastingen of heffingen, kosten voor communicatie, vertaling, opleiding, verplaatsing en verblijf, en in het algemeen aantoonbare voorschotten, zijn niet inbegrepen in begrote prijzen of tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald. Meerprestaties waarvan de vergoeding niet uitdrukkelijk is overeengekomen zullen op regiebasis worden vergoed aan de op dat ogenblik bij Spikes geldende tarieven.  Prijzen voor hardware zijn ‘ex warehouse’ bij Spikes.

4.2. Elke opgegeven prijs dient beschouwd te worden als een prijsbegroting of budget, en zal geen bindende doch slechts een indicatieve waarde hebben. Prijsvoorstellen zullen in elk geval slechts een geldingsduur hebben van 30 dagen.

4.3. Vergoedingen welke bestaan uit recurrente betalingen, worden geïndexeerd op de jaarlijkse vervaldag van de desbetreffende overeenkomst op basis van de formule:  Nieuwe vergoeding = oude vergoeding {0.2 + 0.8 (FMI van jaar n+1) / (FMI van jaar n)} FMI = Agoria index

Betalingsmodaliteiten

5.1. Diensten die geleverd worden op basis van een mandag- of uurtarief, zullen door Spikes worden gefactureerd op basis de prestatiestaten van haar medewerkers. Diensten die geleverd worden tegen vaste prijs zullen worden gefactureerd overeenkomstig het overeengekomen betaling schema.

5.2. De Klant zal de verschuldigde bedragen binnen de 15 dagen na uitgifte van de factuur voldoen. Een onbetaalde factuur brengt van rechtswege vanaf haar vervaldag een intrest op van 12% op jaarbasis. In geval van gerechtelijke invordering is additioneel een verhogingsbeding verschuldigd van 10%. Bovendien kan bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, Spikes beslissen om alle verdere prestaties en verdere leveringen en of dienstverlening zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te schorsen.

5.3. Bovendien heeft Spikes het recht om bij volgehouden wanbetaling de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling schriftelijk te beëindigen zonder dat de Klant schadevergoeding kan eisen, onverminderd het recht van Spikes om winstderving voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de verbintenissen, met als minimum de helft van de vergoeding welke voor deze resterende verbintenissen is voorzien, te vorderen.

5.4. Indien een gedeelte van een factuur te goeder trouw wordt betwist, dan zal het onbetwiste gedeelte betaald worden zoals hierin voorzien. Na afhandeling van de betwisting, zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan Spikes, worden betaald met inbegrip van de hoger vermelde intresten, en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd waren. Facturen dienen betwist te worden binnen een periode van 15 dagen vanaf hun dag van uitgifte, zoniet zullen ze worden beschouwd als geaccepteerd.

5.5. De taken die door Spikes worden uitgevoerd, zullen worden uitgevoerd volgens de regels van normale professionaliteit ter zake, uitgaande van de eventuele specificaties en de assumpties van de dienstverlening. Gelet op de complexiteit van de typische IT dienstverlening, kan Spikes niet bij voorbaat garanderen dat specificaties in alle omstandigheden exact zullen gerealiseerd worden. Wel zal Spikes haar professionele kennis aanwenden om gevraagde oplossingen zo redelijk mogelijk te realiseren of te benaderen.

Aansprakelijkheid

6.1. Eisen tot schadevergoeding met betrekking tot leveringen van goederen en diensten, moeten binnen een termijn van 1 maand na de ontdekking van de oorzaak ervan en uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden na de expliciete of impliciete aanvaarding van de betreffende goederen of prestatie, aan Spikes worden medegedeeld.  Vermits hardware ‘ex warehouse’ wordt geleverd, draagt de Klant de risico’s zodra de goederen de magazijnen van Spikes verlaten en gebeuren activiteiten van Spikes zoals laden, lossen of vervoer, in dit kader op naam van, voor rekening van en op kosten van de Klant. Alle prestaties en leveringen van Spikes maken behoudens andersluidende specifieke contractuele bepalingen, een middelenverbintenis uit.

6.2. Spikes’ totale en gecumuleerde aansprakelijkheid voor bewezen directe schade of verlies, voortvloeiend uit wanprestatie, onrechtmatige daad of enige andere grond, is, hoe dan ook, beperkt tot een maximum bedrag van 10% van het bedrag dat door de Klant aan Spikes verschuldigd is uit hoofde van de diensten in het kader waarvan de schade is opgetreden.

6.3. Spikes is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade welke door de Klant zou aangevoerd worden als gevolg van uitgevoerde diensten. Als indirecte schade wordt onder meer beschouwd: winstderving, onderbreking van bedrijfscontinuïteit, claims van derden, verlies van gegevens, uitwijk- of vervangingskosten en andere vormen van gevolgschade verband houdend met of voortvloeiend uit de levering, uitvoering of het gebruik van de geleverde goederen of diensten, of voor vertraging in de levering, tenzij zulke schade of zulk verlies te wijten is aan opzet van Spikes.

6.4. Spikes zal nooit verantwoordelijk zijn voor schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Klant zelf of van derden, of die door hen kon vermeden of beperkt worden. De Klant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige maatregelen inzake veiligheid, back-up en algemeen beheer van zijn IT systeem.

Eigendomsrechten

Na volledige betaling zal de Klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht (licentie) hebben tot gebruik van een geleverde materiële of immateriële zaak, en zulks voor eigen, intern gebruik in de onderneming voor het aantal overeengekomen gebruikers of de contractuele duurtijd. De Klant beschikt uitsluitend over rechten om deze zaken te kopiëren, te wijzigen of er afgeleide werken van te produceren indien en in de mate dat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen in bijzondere afspraken. Voor goederen die in eigendom worden overgedragen, zullen de eigendomsrechten pas overgaan op de Klant wanneer de prijs voor deze goederen volledig is betaald. Tot op het ogenblik van volledige betaling, zal de Klant deze goederen identificeerbaar houden en niet verkopen, verhuren of anderszins vervreemden of als zekerheid verschaffen, noch gebruiken op een wijze die de rechten van Spikes zou benadelen.  De Klant blijft dus aansprakelijk voor waardevermindering en verlies van deze goederen.

Beëindigen van contractuele relatie

Spikes en de Klant zijn gerechtigd om de tussen hen bestaande contractuele relaties onmiddellijk en bij aangetekend schrijven te beëindigen in geval van faillissement of vereffening van de tegenpartij, of welkdanige zwaarwichtige oorzaak die haar rechten ernstig in het gedrang brengt.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst en de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen.